Projekt pre základné školy


PODPORA VZDELÁVANIA TELESNEJ VÝCHOVY A ZVÝŠENIE POHYBOVEJ AKTIVITY U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SO ŠPECIFICKÝM ZAMERANÍM NA KORČUĽOVANIE NA ĽADE


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov


Kód projektu:                                       Trvanie projektu:

        312011AMW4                             september 2021 – august 2023


www.esf.gov.sk | www.minedu.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cieľ projektu

V rámci hlavnej aktivity HK Sršne Košice realizuje vzdelávacie lekcie korčuľovania zamerané na prehĺbenie pohybových schopností, zručností a pohybovej motoriky žiakov I. a II. ročníkov 6 základných škôl.


Opis činnosti

Primárnou činnosťou v rámci hlavnej aktivity je vzdelávanie žiakov základných škôl v pohybovej aktivite korčuľovania. Ide o 192 tréningových jednotiek na zimnom štadióne Aréna Sršňov Košice.

U detí rozvíjame ich všeobecné pohybové schopnosti prostredníctvom korčuľovania, rozumové schopnosti prostredníctvom hier, podporujeme rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, abstraktné, kritické), posilňujeme ich psychické funkcie (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná pozornosť, reč). Posilňujeme, podporujeme a usmerňujeme získavanie a osvojovanie nových zručností a motivujeme deti k aktívnej spolupráci pri činnostiach na ľade,rozvíjame ich tvorivosť a flexibilitu. Zapojením viacerých zmyslových vnemov žiakov pri osvojovaní si učiva podporujeme kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie uchovanie si vedomostí a zručností.


Osnova a harmonogram

Lekcie korčuľovania realizujú traja tréneri po dobu 4 školských polrokov, teda po dobu 24 mesiacov. Jedna lekcia je určená pre maximálne 25 žiakov. Lekcie prebiehajú v priestoroch Arény Sršňov Košice. Témy tréningov sa opierajú o základy korčuľovania, ktoré poskytuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Tréningy prebiehajú zaujímavou a hlavne hravou formou, kedy sa žiaci na hrách sami učia zvládať základné problémy bez toho, aby si všimli, že robia to, čo od nich tréner chce (učenie hrou). Do veľkej miery na techniku žiaci prichádzajú sami (learning by doing). Pracujú v tímoch, čím sa sleduje aj ich schopnosť prispôsobiť sa a aktívne pracovať v tíme. Počas tréningov si vyskúšajú aj hokejové schopnosti ako je práca s hokejkou a streľba. Témy tréningov sú rozdelené do nasledujúcich kapitol:

  1. Prvé krôčiky na ľade
  2. Učím sa korčuľovať
  3. Korčuľovanie je hra
  4. Záverečná prekážková dráha

Žiaci sú v rámci tréningov rozdelení do tried po maximálne 25 v jednej skupine na polovici ľadovej plochy, druhá skupina má druhú polovicu. Lekcia prebieha trikrát týždenne počas školského roka v dotácii 8 lekcií na 1 žiaka. Hodiny sú 45-minútové. Na jedného žiaka teda pripadá 6 hodín výuky korčuľovania. Celkovo 192 tréningov by sa malo zúčastniť 1 200 žiakov.

Časový harmonogram pre jednotlivé triedy a školy je rozdelený na polročné obdobia – školské polroky. Dĺžka trvania jedného kurzu na jednej škole je 8 týždňov v rámci jedného polroka.Viac fotografií z našich lekcií korčuľovania nájdete v galérii.


Sponzori