Projekt pre základné školy


PODPORA VZDELÁVANIA TELESNEJ VÝCHOVY A ZVÝŠENIE POHYBOVEJ AKTIVITY U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SO ŠPECIFICKÝM ZAMERANÍM NA KORČUĽOVANIE NA ĽADE


Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov


        Kód projektu:                                  Trvanie projektu:                               Celková zazmluvnená suma:

                      312011AMW4                       september 2021 – august 2023                          189 351,85 €


www.esf.gov.sk | www.minedu.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cieľ projektu

V rámci hlavnej aktivity HK Sršne Košice realizovalo vzdelávacie lekcie korčuľovania zamerané na prehĺbenie pohybových schopností, zručností a pohybovej motoriky žiakov I. a II. ročníkov 6 základných škôl.


Realizácia projektu

Počas dvoch rokov sa projektu zúčastnilo 922 žiakov základných škôl z nasledujúcich šiestich základných škôl v meste Košice: 

  1. Základná škola Drábova 3, Košice
  2. Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
  3. Základná škola Tomášikova 31, Košice 
  4. Základná škola Mateja Lechkého, Košice
  5. Základná škola Starozagorská 8, Košice
  6. Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice


Opis činnosti

Primárnou činnosťou v rámci hlavnej aktivity bolo vzdelávanie žiakov základných škôl v pohybovej aktivite korčuľovania. Išlo o 192 tréningových jednotiek uskutočnených na zimnom štadióne Aréna Sršňov Košice.

U detí sme rozvíjali ich všeobecné pohybové schopnosti prostredníctvom korčuľovania, rozumové schopnosti prostredníctvom hier, podporovali sme rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, abstraktné, kritické), posilňovali sme ich psychické funkcie (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná pozornosť, reč). Posilňovali, podporovali a usmerňovali sme ich získavanie a osvojovanie nových zručností a motivovali sme deti k aktívnej spolupráci pri činnostiach na ľade, rozvíjali sme ich tvorivosť a flexibilitu. Zapojením viacerých zmyslových vnemov žiakov pri osvojovaní si učiva sme podporovali kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšieho uchovania si vedomostí a zručností.


Osnova a harmonogram

Lekcie korčuľovania realizovali traja tréneri po dobu 4 školských polrokov, teda po dobu 24 mesiacov. Jedna lekcia bola určená pre maximálne 50 žiakov. Lekcie prebiehali v priestoroch Arény Sršňov Košice. Témy tréningov sa opierali o základy korčuľovania, ktoré poskytuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Tréningy prebiehali zaujímavou a hlavne hravou formou, kedy sa žiaci na hrách sami učili zvládať základné problémy bez toho, aby si všimli, že robia to, čo od nich tréner chce (učenie hrou). Do veľkej miery na techniku žiaci prichádzali sami (learning by doing). Pracovali v tímoch, čím sa sledovala aj ich schopnosť prispôsobiť sa a aktívne pracovať v tíme. Počas tréningov si vyskúšali aj hokejové schopnosti ako je práca s hokejkou a streľba. Témy tréningov boli rozdelené do nasledujúcich kapitol:

  1. Prvé krôčiky na ľade
  2. Učím sa korčuľovať
  3. Korčuľovanie je hra
  4. Záverečná prekážková dráha

Žiaci boli v rámci tréningov rozdelení do tried po maximálne 25 v jednej skupine na polovici ľadovej plochy, druhá skupina mala druhú polovicu. Lekcia prebiehala trikrát týždenne počas školského roka v dotácii 8 lekcií na 1 žiaka. Tréningy boli 45-minútové.

Časový harmonogram pre jednotlivé triedy a školy bol rozdelený na polročné obdobia – školské polroky. Dĺžka trvania jedného kurzu na jednej škole bola 8 týždňov v rámci jedného polroka.


Ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré nám umožnilo realizovať tento projekt a zároveň ďakujeme aj všetkým partnerským subjektom za ich ochotu a spoluprácu pri napĺňaní hlavného cieľa projektu.


Videá z realizácie projektových aktivít si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Fotky z realizácie projektových aktivít si môžete pozrieť nižšie:


Viac fotografií z našich lekcií korčuľovania nájdete v galérii.


Sponzori